Yükleniyor..

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İLE MÜCADELE, SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ VE ELEKTRONİK SİGARA

Yorumları oku (2)
Tütün endüstrisi altmış yılı aşkın süredir öldürdüğü bilinen bağımlılık yapıcı bir ürünü, yasaları çiğnemeyi göze alarak dâhiyane pazarlama teknikleri ile satmaktadır. Dünyada üreticinin önerdiği gibi kullanıldığında müşterisini öldüren tek yasal ürünün ticaretini sürdürmek kolay değildir. Endüstri temsilcileri sadece tütün işi yapmayıp, otomotiv, gıda ve finans gibi önemli iş dallarında roller almakta, çeşitli ülkelerin yönetimleri ile kuvvetli ilişkiler kurmaktadır. Bu şekilde öldürücü ürün satıcıları değil saygın iş adamları olarak algılanmakta ve ürünün yasallığını sürdürebilmektedir. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkıları ile de kurumsal kimliklerini ve dolayısıyla ürünlerini “normalize” etmektedirler. Ticari ve ekonomik veriler tütün endüstrisinin uyguladığı yöntemlerin başarılı olduğunu göstermektedir. Tütün endüstrisi dünya pazarındaki payını her yıl daha da büyütmektedir. Yüksek gelirli ülkeler tütün savaşında başarılı olmuş dahi olsalar orta ve düşük gelirli ülkeler hala saldırı altındadır. Sivil toplum veya kamu kurumlarının endüstri ile doğrudan savaşması önerilen bir yöntem değildir. Ancak bu kurumların endüstri taktiklerini iyi bilerek önlemler alması, karar vericileri ve kamuyu bilgilendirmesi, halk sağlığını ve yasaları koruması gereklidir. Tütün kontrol politikalarında reform gerekliliği Tütün kontrolü bugüne kadar satın alanın davranış değişikliğini getirecek yöntemlere dayanmıştır. Hastalığın gerçek etkenini yok edecek endüstri-ilişkili politikalardan kaçınılmıştır.
Resim

Bu durum bir salgın hastalık ile karşılaştırılınca hasta ve çevreye yönelik önlemler alınırken hastalık etkenine dokunmamaya benzetilebilir. Örneğin 1930’lu yıllarda tüberküloz ilaçları yokken insanların iyi beslenmesine, üzülmemesine ve çam havası almasına çalışılırdı. Bugün tütün salgının ilaçları tanımlanmıştır ancak etkenin yok edilmesinden adeta kaçınılmaktadır. Ne yapmalı ? Tütün salgınına samimi olarak son vermeyi planlayan taraflar parmaklarını artık arı kovanına sokmalıdır. Etkeni öldürülmeyen hastalık tedavi edilemez. Uluslararası literatür etkeninin öldürülmesi için aşağıdaki yöntemleri önermektedir: - Üreticinin hisse değerlerinin korunması sorumluluğunu kaldırmak - Kar limitlerini sınırlamak - Tütün ürünleri bazılarını veya tamamının satışını yasaklamak - Belli bir yıldan sonar doğan kişilere tütün ürünü satmamak ve tütünsüz nesil oluşturmak - Ürün arzına ilişkin kısıtlamalar getirmek - ençlerin tüketimi için endüstriye ceza vermek - Tütün kullanımının getirdiği sağlık dahil bedeller için endüstriyi sorumlu tutmak - Devlet tekellerinin özelleştirilmesine karşı durmak Bu öneriler listesi cesur karar vericiler gerektirmektedir. Ancak zamanı çoktan gelmiştir. Tütün endüstrinin yasa ihlalleri ve yasanın korunumu Endüstri düzenlemeleri ve denetimi sevmez. Bu nedenle, ülkeler tütün kontrolü yasa teklif hazırlarken engellemeye, sulandırmaya, süreci uzatmaya çalışırlar. Eğer bu aşamalarda başarılı olamazlarsa yasa oluştuktan sonra yüksek mahkemelerde yasaya itiraz için kendileri ve ilişkileri her zaman saptanamayan yandaşları aracılığıyla davalar açarlar. Eş zamanlı olarak yasaları tersine çevirmek üzere yeni yasa teklifleri verilmesi veya yasayı işlevsiz kılacak yönetmelikler hazırlanması için işbirlikleri yaparlar. Bu aşamayı da başaramadıkları takdirde veya başarsalar bile işi sağlama almak için yasaların ihlali için sistematik yöntemler geliştirirler. Ne yapılabilir ? Sivil toplum kuruluşları herhangi bir düzenleme veya yasa teklifi metnine başından itibaren katılmalıdır. İyi niyetli ama literatür ve diğer ülke örneklerini inceleme şansı olmamış siyasiler, eşit hakkı olduğunu düşündükleri endüstri temsilcilerinin metinlerini dikkate alabilirler veya “kanıt” yerine “bireysel düşünce” ile karar verebilirler.

Yasa metni istenen sonucu yaratacak şekilde oluşmamışsa sivil toplum bilinen en iyi uygulama konusunda ısrar etmeli ve asla daha azınla yetinmemelidir. Taviz veren yasa insan ölümlerinin devamı demektir ve kabul edilemez. En iyi metnin savunuculuğu yasa yapıcılar nezdinde, kamuoyunda ve medyada sürdürülmelidir. Endüstrinin yasayı yüksek mahkemeye taşıması halinde, sivil toplum hukuk uzmanlarıyla süreci izlemeli ve olanak varsa taraf olmalıdır. Bu aşamalarda bilimsel veriler ve örnekler içeren raporların karar vericilere sunulması çok önemlidir. Sivil toplumun en güçlü silahı bilimsel veri ve kanıttır. Bilimsel veri tersine karar vermek açıklanabilecek bir tutum olmayacaktır. Yasalaşmış iyi bir metine uyum yetersizse literatür örneklerinden endüstrinin parmağı olma olasılığı araştırılabilir. Yasaya uyum göstermesi beklenen taraflar ile konunun uzmanlarının yüz yüze görüşmesi sorunları anlamak ve çözüm üretmek açısından çok yararlıdır. Halk Sağlığı Politikalarının Tütün Endüstrisi Çıkarlarından Korunması Halk sağlığı ile endüstri çıkarları arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır. Ülkemiz yasası olarak benimsenmiş olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Madde 5.3 bu konuya ilişkindir . Endüstri öldürücü bir ürün ile para kazanmakta, halk sağlığı koruyucuları da hastalık ve ölümü engellemek istemektedirler. Tam bir sağlık hali için tütün endüstrinin tamamen sonlandırılması gereklidir. Ancak sağlığın ticarete üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu koşullarda yeterince anlaşılmamaktadır. Tütün endüstrisi ticaretin önemine inanları etkilemeyi başarmış, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını lehine kullanmak için çaba sarf etmiştir. Bunun yanı sıra ülkelerin ekonomi, sanayi, ticaret, maliye, tarım bakanlıklarında üretim, istihdam, vergi katkısı kavramlarını kullanarak ilişkiler kurmuştur. Sağlığın sadece Sağlık Bakanlıkları sınırlarında bulunduğunu zanneden siyasetçiler ticari, ekonomik, mali ve tarımsal politikalarının sağlığa olumsuz etki yapabileceğini akıllarına getirememektedirler. Halbuki tütün endüstrisi son zamanlarda sağlığı “by-pass” eden politikaları diğer bakanlıklardan yürütmektedirler. 


Uluslararası ticaret antlaşmaları Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini tehdit eden bir sonuç doğurmuştur.
Ne yapılabilir ? Tütün endüstrisi sağlık dışındaki kulvarlarda çalışmaya başlamışsa sivil toplum da kamu yönetimleri de bunun farkında olarak tütün kontrol ekiplerine maliye, ticaret, ekonomi, tarım politikalarını bilen ve yöneten uzmanları almalıdırlar. Günümüz koşullarında tütün kontrolü artık sadece sağlık çalışanlarıyla yapılamayacak duruma gelmiştir. Sivil toplum tütün kontrol grupları ilgili bütün bakanlıklar ile ilişki kurmalı ve kamuda koordinasyonun sağlanmasına çaba göstermelidir. Tütün ürünlerinin ve endüstrisinin “denormalizasyonu” Yılda 6,5 milyon kişinin ölümünden sorumlu bir endüstri normal ve saygın kabul edilemez. Ancak endüstri diğer iş kollarından hissedarları, siyasi dostları ve insani yardımları ile normalliği satın almaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımı başta kanser, kalp, damar, akciğer hastalıkları ile türlü eziyetlere, acılara, erken ölümlerine, yetişmiş insan kaynağı kaybına neden olmaktadır. Hal böyle iken bu ürünleri satarak kar eden endüstri bağışlar yaparak vergi yükünü azaltmakta ve kendine şan şöhret sağlamaktadır. Daha çok eğitim, ev içi şiddet ve kadın projelerine destek vererek neden olduğu ölümleri unutturmaktadır. Dünyada Kızılhaç ve Kızılay kurumlarının bu bağışları kabul ettiğini gösteren veriler bulunmaktadır. Ülkemizde de endüstrinin ortağı holding tarafından kurulan bir vakfa insanı yardım yapıldığı görülmektedir. Ne yapılabilir ? Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereği sivil toplum, şirketler ve kamu kurumları tütün endüstrisi ile ancak denetim amaçlı görüşebilir. Bu görüşmeler şeffaf ve açıklanabilir olmalıdır. Firma ismi reklam olarak kullanılmasa bile sponsorluk ve yardım kabul edilemez.Bu gerçekler konuyla ilgili bütün taraflar ile paylaşılmalıdır. Endüstri yıllık etkinlik raporları düzenli olarak taranılarak kural dışı davranış sergilemiş olduğu saptanan kişi ve kurumlar uyarılmalı gerektiğinde yasal girişimde bulunulmalıdır. Tütün endüstrisinden yardım alanlar sivil toplum tarafından açıklanmalıdır. Tütün endüstrisinin gelecek hamlelerini öngörmek Tütün endüstrisi yeni bulunan her antibiyotiğe direnç kazanan mikroorganizmalar gibi daha yasalar çıkarılırken o yasanın tesirli olmaması için bir yöntem geliştirmektedir. Tütün kontrol camiası maalesef hep endüstri hamlelerine karşı çözüm bulmak yoluna gitmiştir. Bu süreç etkin olmamakta ve gecikmelere yol açmaktadır. Tütün tarımı yapılan, üreticisi ile alışveriş yapılan, ülkelerin tarım kanunlarına tabi bir bitkidir. Tütün endüstrisi ürünlerini sadece içinde nikotin bulunduğundan satabilmektedir. Yıllar önce “nikotin işindeyiz” diyerek bu gerçeği dile getirmişlerdir. Bağımlılarına istedikleri kadar nikotin satan bir endüstri artık tütüne gereksinimi olmadığını fark etmiştir. Bütün sigara firmaları elektronik sigara üretimine başlamıştır. Devletler ve sivil toplum “tütün kontrolü”, “tütün kanunları” yapmıştır. Tütün olmadan nikotin ürünü pazarlanması ve ticareti, kanunları işlevsiz kılacaktır. Nikotin sigara bırakma aracı mı zevk için kullanılan bir ürün mü karışacak, nikotin satanlar ilaç firması mı sigara firması mı ayırt edilemeyecektir. Tütün endüstrisi hem tütün ürünü satacak hem tütün içermeyen ama aynen sigara gibi görülen ürünlerin reklamını yaparak kazanımları yok edecek, yılları geri saracaktır. Ne yapmalı ? Endüstriyi iyi izleyerek gelecek planlarını doğru okumak aynı hızda düşünmeyi ve önleyici yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Resim

Endüstrinin piyasaya sunduğu yeni ürünleri, hissedar toplantı tutanakları ve reklama izin veren ülkelerdeki taktikleri önemli ipuçlarıdır. Elektronik sigara yeterince kanıt olmadan tedavi ürünü gibi sunulmakta ve çağımızın yeni sigarası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapalı alan sigara içme, tütün ürünü reklamları yasakları gibi önemli kazanımların geri çevrilmesini engellemek için elektronik sigaraların satışının reklam ve pazarlanmasının önüne geçmek gereklidir. Tütün endüstrisi ile mücadele daha önce meydan savaşı tarzında iken şimdi psikolojik soğuk savaşa dönmüştür. Endüstri uluslararası sözleşmeler ve başarılı ülke kanunları sonucunda yöntemlerini değiştirmiştir. “Nikotin bağımlılığı endüstrisi” ile mücadelede hızlı değişen yenilikçi yöntemlere gerek olduğu açıktır.

İnsan yaşamı içerisinde kullanma açısından yoğun bir kitle oluşturmuş olan sigara, insan için hem maddi hem de manevi açıdan çok büyük kayıplar ortaya çıkarmaktadır. Sigaranın insan bedenine vermiş olduğu zarar zamana yayılması sebebi ile yaşam sürecinde her geçen dakika insan bedenini çürütmekte ve her geçen gün insanı biyolojik, fiziksel ve sosyal açıdan zayıf düşürmektedir. Sigaranın insana vermiş olduğu zarar konusunda yeterli bir bilinç seviyesine sahip olan birçok toplum insanı sigarayı hayatının bir parçası haline getirmesi sebebi ile kullanımından vazgeçmesi neredeyse imkânsız olmaktadır. Aslında günümüzde bu konu ile ilgili olarak birçok araştırma ve tedavi yöntemi uygulanmıştır. Ancak uygulana bu tedavi yöntemlerinin birçoğunda temel eksiklik ise tedavi ile ilgili bilinenlerin sigara kullanan kişiyi ikna edecek ve sigaradan kurtaracak bir şekilde idrak edilmemesinden kaynaklanmaktadır. İşte asıl bu sebep ile ilgili olarak gerekli çalışma ve bilgilendirme yapılırsa kişi sigarayı bırakmak için kendini hazır hissedecek ve sigaradan kurtulmak daha kolay hale gelecektir. Şimdi konunun esasını oluşturan ve bireysel anlamda sigaradan kurtulmayı sağlayacak olan sigaranın zararları konusuna değinelim.

            İnsan yaşamı süresince sigaraya bağlı kalması birçok sağlık sorunlarını ortaya çıkaran temel sebeplerdendir. Bunun nedeni ise başlıca sigaranın zararları ile insan biyolojisinin bir bağımlılık hissetmesi, muhtaçlık hissi içerisinde olmasıdır. Bu zararları başlıca şu şekilde sıralamak mümkündür: sigaranın içerisinde bulunan karbon monoksit, nikotin, katran, nitrozamin gibi zararlı maddeler en direk olarak akciğer kanseri ve bu kanserin etkisi ile beraber solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok rahatsızlığa neden olur. Bunun yanında sigara kullanan kişilerde kandaki oksijen miktarının azalmasına, kanın azalması ile kalbe giden kan miktarının düşmesi ve bunun sonucunda kalp krizi sorunun diğer kullanmayan insanlara göre daha fazla olmasıdır. Sigara içen insanlarda sigara dumanının gırtlak, ağız içi gibi kanser türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Sigara içen kişilerde birçok hastalığa karşı insan vücudunun zayıf düşmesi, dirençsiz kalmasına neden olur.

            Sigara içen bayanlarda yumurtalıkların zarar görmesine, erkeklerde sperm sayısının azalmasına neden olur. Sigara içen kişiler içine girmiş oldukları birçok sosyal guruplar arasında sigaranın itici ve ağır kokusu dolayısı ile dışlanmaktadır. Özetle sigara insan hayatında var olduğu sürece ve kullanıldığı sürece hem biyolojik hem fizyolojik hem de sosyal açıdan insanın kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle sigarayı bırakma konusunda en kısa sürede karar kılınmalı ve sigaraya olan bağlılıktan kurtulmalıyız.Sigaranın insanlar için zararlarından bahsettikten sonra sigaradan kurtulma konusunda da bilgilendirme yapmak oldukça yararlı olacaktır. Sigara bırakmak için başlıca birçok sağlık uzmanı tarafından tavsiye edilen teknikler ve yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin hepsini genel olarak sigara bırakma yöntemleri olarak adlandırabiliriz. İnsanların sigara ile aralarına mesafe koyması için en doğru yöntemleri bilmesi ve bu yöntemleri sağlıklı bir şekilde takip etmesi gerekir. Sigarayı bırakan birçok insanın da tavsiye edip desteklediği başlıca sigara bırakma yöntemleri şu şekilde sıralanabilir. Sigara bırakmak için kişinin bu konuda psikolojik olarak kendini hazır hissetmesi ve bu konuda tam kararlı olması. Buyöntem en etkili yöntemdir.  Diğer bir yöntem sigara bırakmak için bir hekimden veya sağlık kuruluşundan destek talep etmek. Sigarayı bırakmak için odaklanacak ve zaman geçirilecek ve sigaranın varlığını unutturacak programlar yapmak. Yeni bir başlangıç için, bu şekilde sunulan yöntemler gibi buna benzer yöntemler de sigarayı bırakmak için tavsiye edilen ve denenen yöntemlerdir. 


Günümüzde sigara tiryakisi çok fazla insan bulunmaktadır. Sigaranın vermiş olduğu zarar bilinirken pasif içicilerinde bu durumdan fazlası ile etkilenmesi ortaya elektronik sigaraların imal edilmesine zemin hazırlamıştır. Elektronik Sigara, yapay sigara özelliğini koruyarak sigara alışkanlığınızdan kısa bir süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Zararlı kanserojen içeriğe sahip olmayan ve sigaradan kurtulmanıza yardımcı olan Elektronik Sigara ile artık kısa sürede peşinizi bir türlü bırakmayan sigara bağımlılığından kurtulmuş olacaksınız.
ResimEk Resimler

Bu içerik 18.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5541 kez okundu.

Yorumlar (2)

  • O kadar uzun yazmissin ki ben sigarami tutun mu e sigarami diye yazdim.. .. 3 keliyle sen milyon kelime yazmissin kisa konus oz konus burda roman yazip anlatmaya gerwk yok

  • Resmen entel-dantel yazı. Sonra çevrenizdeki insanlara "benim yazımı okudun mu? Ben biliyorum. Ben süperim" tavırları. Kitap okumayı severim ve özellikle düzenli araştırma kitapları okurum. Sizin yazınızın tamamını okudum. Özeti ".. .. Sürülecek değerde değil".

YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler